Polowanie zbiorowe – czym jest?

Polowanie jest pasją bardzo popularną w pewnych kręgach. Mężczyźni należący do różnego typu kół łowieckich z chęcią podejmują się kolejnych wyzwań związanych z tym sportem.
Polowanie zbiorowe jest najbardziej powszechną jego odmianą. Odbywa się w grupach. Warto przy tym wiedzieć, że legislacja klarownie określają kiedy polowania mogą mieć miejsce, na jakie okazy można polować oraz na jakich obszarach jest to dozwolone.
Myśliwi niejednokrotnie stanowią hermetyczne grupy. Czyni je to tajemniczymi dla osób spoza tego świata. Warto zatem poznać ich obyczaje i dowiedzieć się, jak wygląda polowanie zbiorowe.

Kto prowadzi polowanie zbiorowe?

O zbiorowym polowaniu można wspominać, gdy uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba. Każde tego typu wydarzenie musi mieć lidera. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i przestrzeganie regułów przez uczestników. Grupa jest zobligowana do słuchania poleceń lidera.

Każde polowanie zbiorowe poprzedza odprawa. Jest to obrzęd rozpoczynająca łowy. W jej ramach prowadzący informuje grupę o terenie, na którym następować będzie polowanie. Przekazuje również jaka zwierzyna są celem polowania.
Podczas odprawy rozdzielane zostają zadania dla pojedynczych uczestników polowania. Padają też informacje o źródłach komunikacji między grupą.

Odprawa kończona jest przeważnie przypomnieniem o regułach dotykających bezpieczeństwa i obowiązujących zasad.

Jakie rodzaje polowań zbiorowych wyróżniamy?

Istnieją różne typy polowań zbiorowych, które definiowane są w zależności od rodzaju zwierzyny i sposobu prowadzenia łowów.
Polowanie może odbywać się poprzez pędzenie zwierzyny w stronę myśliwych, którzy czekają na dogodną okazję do strzału. Nagonka stosowana jest przy uczestnictwie właściwie przeszkolonych psów lub innych myśliwych.
Polowanie zbiorowe na ptaki z kolei bazuje na celowaniu w ptactwo przemieszczające się w kierunku myśliwych. Upolowanie ptaka wymaga od myśliwych dużych zdolności i należytego ocenienia trajektorii lotu zwierzęcia.
Innym często spotykanym typem polowań jest polowanie z ambon. Przeważnie angażuje dużą liczbę myśliwych ustawionych na specjalnie zbudowanych platformach. Takie polowanie zbiorowe wymaga też właściwego rozpoznania tras, którymi przemieszcza się zwierzyna i wcześniejszego przygotowania.
Wybór typu polowania zawsze bazuje na czynnikach obiektywnych – rodzaju zwierzyny, terenowi polowania i liczbie myśliwych. Decyzje podejmuje lider.

Polowania zbiorowe – jak się je podsumowuje?

Polowanie zbiorowe podsumowywanie jest zgodnie ze staropolskim obyczajem pokotem. Jest to oddanie szacunku upolowanym łupom.
Na koniec polowania przedstawiany jest też raport z przebiegu polowania. Mówi on o czasie trwania, liczbie myśliwych, a także o ilości upolowanej zwierzyny.
Jednym z ważniejszych elementów, który wyróżnia polowanie zbiorowe, jest dbałość o poszanowanie tradycji. Stosuje się w tym celu właściwy język, obyczaje, a często nawet ubiór. Wzmacnia to więź wewnątrz grupy i pozwala praktykować to hobby kolejnym amatorom łowiectwa.