Co jaki czas powinno się odświeżać wiedzę na temat BHP?

Kodeks pracy klarownie reguluje obowiązki szefa względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z najważniejszych zagadnień jest zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie jedynie dbanie o respektowanie ustalonych zasad. To również organizowanie szkoleń z tego zakresu i testowanie kwalifikacji pracowników. Niektóre szkolenia powinny(a) byćpowtarzane(a) cyklicznie.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je przerabiać?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba rozpoczynająca pracę zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół norm wskazujących ewentualne niebezpieczeństwa na danym stanowisku. Prezentują one również sposoby unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto uczą jak należy się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja następuje.

Programy szkoleń opracowuje pracodawca bądź wyznaczona jednostka szkoląca. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być przeprowadzane cyklicznie i powinny kończyć się testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Co jaki czas prowadzi się zajęcia BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla pewnych stanowisk, tak pozostałe wymagają cyklicznego uaktualniania posiadanej(ych) wiedzy. Szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych powinny być ciągle na bieżąco z wszelkimi niuansami.

Zalecenie odbywania cyklicznych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z zakresu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego typu kurs kończy się testem potwierdzającym opanowanie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju świadczonej pracy. Pozycje działające przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich kwalifikacji w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie firm. Znajomość obowiązujących reguł chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na warunkach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca.